sitemap

5 offerter från de bästa byggfirmorna - Helt kostnadsfritt!

Posts

20 tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

201 tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form

20120 tillverkning av färgämnen

2014 tillverkning av andra organiska baskemikalier

2015 tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter

2017 tillverkning av syntetiskt basgummi

20170 tillverkning av syntetiskt basgummi

20200 tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

203 tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

2051 sprängämnestillverkning

20510 sprängämnestillverkning

20530 tillverkning av eteriska oljor

2059 tillverkning av övriga kemiska produkter

20600 konstfibertillverkning

21 tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

2221 tillverkning av plasthalvfabrikat

2222 plastförpackningstillverkning

22290 annan plastvarutillverkning

23 tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

2320 tillverkning av eldfasta produkter

23320 tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

23420 tillverkning av keramiska sanitetsartiklar

235 tillverkning av cement, kalk och gips

23510 tillverkning av cement

236 tillverkning av varor av betong, cement och gips

23650 tillverkning av fibercementvaror

2399 tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter

23990 tillverkning av varor av sten- och mineralull | diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter

24 stål- och metallframställning

2420 tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

243 annan primärbearbetning av stål

24310 tillverkning av kalldragen stålstång

24320 tillverkning av kallvalsade stålband

2433 tillverkning av andra kallformade produkter av stål

24340 tillverkning av kalldragen ståltråd

244 framställning av andra metaller än järn

24410 framställning av ädla metaller

24430 framställning av bly, zink och tenn

24510 gjutning av järn

2511 tillverkning av metallstommar och delar därav

25110 tillverkning av metallstommar och delar därav

252 tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

25300 tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

25400 tillverkning av vapen och ammunition

256 beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten

2561 beläggning och överdragning av metall

25610 beläggning och överdragning av metall

25620 metallegoarbeten

257 tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

2573 tillverkning av verktyg och redskap

25910 tillverkning av stålfat o.d. behållare

25920 tillverkning av lättmetallförpackningar

25990 tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m. m. av metall för byggändamål | diverse övrig metallvarutillverkning

26 tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

2611 tillverkning av elektroniska komponenter

2612 tillverkning av kretskort

262 tillverkning av datorer och kringutrustning

263 tillverkning av kommunikationsutrustning

2630 tillverkning av kommunikationsutrustning

264 tillverkning av hemelektronik

2640 tillverkning av hemelektronik

265 tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur

2651 tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering

2652 urtillverkning

26520 urtillverkning

266 tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

2660 tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

27 tillverkning av elapparatur

2711 tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer

2712 tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater

27200 batteri- och ackumulatortillverkning

27310 tillverkning av optiska fiberkablar

27320 tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

2733 tillverkning av kabeltillbehör

27520 tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

279 tillverkning av annan elapparatur

28 tillverkning av övriga maskiner

2813 tillverkning av andra pumpar och kompressorer

2824 tillverkning av motordrivna handverktyg

2829 övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål

283 tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner

2830 tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner

284 tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

28910 tillverkning av maskiner för metallurgi

2896 tillverkning av maskiner för gummi och plast

2899 tillverkning av övriga specialmaskiner

28990 tillverkning av övriga specialmaskiner

2920 tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar

293 tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon

29320 tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon

3092 tillverkning av cyklar och invalidfordon

31010 tillverkning av kontors- och butiksmöbler | tillverkning av kontors- och butiksinredningar

3102 tillverkning av köksmöbler och köksinredningar

31020 tillverkning av köksmöbler | tillverkning av köksinredningar

31090 tillverkning av andra möbler

3213 tillverkning av bijouterier o.d.

3250 tillverkning av medicinsk och dental utrustning

32500 tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör | tillverkning av tandproteser

329 övrig tillverkning

3299 diverse övrig tillverkning

32990 diverse övrig tillverkning

331 reparation av metallvaror, maskiner och apparater

33110 reparation av metallvaror

3312 reparation av maskiner

33120 reparation av maskiner

33150 reparation och underhåll av fartyg och båtar

3320 installation av industrimaskiner och -utrustning

33200 installation av industrimaskiner och -utrustning

351 generering, överföring och distribution av elkraft

3511 generering av elektricitet

35110 generering av elektricitet

35120 överföring av elektricitet

35220 distribution av gasformiga bränslen via rörnät

35230 handel med gas via rörnät

3530 försörjning av värme och kyla

3600 vattenförsörjning

3811 insamling av icke-farligt avfall

38110 insamling av icke-farligt avfall

3821 behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

3900 sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

4120 byggande av bostadshus och andra byggnader

41200 byggande av bostadshus och andra byggnader

42110 anläggning av vägar och motorvägar

42210 allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp

43110 rivning av hus och byggnader

43120 mark- och grundarbeten

43210 elinstallationer